Bibelinspirasjon

For noen måneder siden ble jeg invitert av en god venn for å inspirere ham og vennene hans rundt det som har med Bibellesing å gjøre. Han fristet med god servering, og da var ikke jeg vanskelig å be. Det ble omtrent 20 unge mennesker i stua, og vi fikk en fin kveld sammen, der jeg underviste først, og det siden ble tid for spørsmål. Mange gode spørsmål kom, både relatert til det jeg hadde snakket om, og litt utenom – som det ofte blir når jeg holder på. Ting henger jo, som kjent, sammen med andre ting…

Så, for noen få uker siden var det en annen bekjent som skrev til meg på Facebook, der han spurte om jeg hadde noen råd om hvor ferske Bibellesere bør starte Bibellesingen sin. Også dette er jo et spennende spørsmål, som jeg forsøkte å besvare med både stort alvor og stor iver. Det å lese Bibelen er noe jeg selv har gjort i mer enn 30 år, og er noe jeg brenner for å hjelpe andre til å komme i gang med. Jeg håper derfor at det vi skal se på her kan være til hjelp og inspirasjon i din Bibellesing også, enten du aldri har åpnet en Bibel noen gang, eller du er en dreven Bibelleser som kanskje har stagnert litt.

Mark.12:24 «Jesus svarte og sa til dem: «Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?»

Hva er det Jesus sier her? Jo, at grunnen til at vi gjør dumme ting er at vi ikke kjenner Bibelen. Derfor, om vi ikke ønsker å gjøre dumme ting, eller for å snu på det – om vi ønsker å gjøre lure ting, behøver vi å bli kjent med Bibelen. Bibelen er Guds Ord, og Guds Ord er lykten på vår sti, og lyset på vår vei (Sal.119:105). Derfor ønsker jeg å se på tre grunnleggende ting når det gjelder Bibelen:

 • Hva Bibelen faktisk er,
 • hvorfor vi behøver å bli kjent med Bibelen, og
 • hvordan vi kan gjøre dette på en fornuftig måte.

De to første tingene henger nøye sammen. Når vi forstår hva Bibelen er får vi også en forståelse for hvorfor det er viktig å bli kjent med Bibelen. Og da behøver vi redskaper til å hjelpe oss i gang med hvordan vi skal gjøre dette. Min bønn er at dette skal være til hjelp og inspirasjon.

Hva er Bibelen?

Joh.1:1-4 «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.»

Bibelen er Jesus. Om du sier at du ønsker å kjenne Jesus betyr det også at du ønsker å kjenne Guds Ord, Bibelen. Mange mennesker sier at Bibelen inneholder Guds Ord. Det er feil! Bibelen er Guds Ord. Jesus hadde Bibelen som Sin høyeste autoritet da Han vandret på jorden. Vi vil aldri se at Jesus ikke respekterte og anerkjente Bibelen som Guds ufeilbarlige Ord. Det at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord betyr blant annet at all sann vitenskap aldri vil gå på tvers av Bibelens budskap, men kun være stadfestende i forhold til Bibelen.

2.Pet.1:21 «For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.»

Det som er nedskrevet i Bibelen er der av en hensikt. Det er Den Hellige Ånd som har inspirert og drevet Bibelens forfattere til å skrive det de har skrevet, og det er skrevet for at vi skal ha nytte av det.

2.Tim.3:16-17 «Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning.»

Det er fort gjort å tenke at det som står i Bibelen ikke er viktig, relevant eller nødvendig for meg, men Paulus sier altså at hele Skriften er innåndet av Gud. Hele Skriften på det tidspunktet da han skrev dette var egentlig kun det gamle testamentet (GT), men jeg tror at dette også gjelder for NT i dag. Det er ikke tid og sted her til å si mye om hvorfor, men det kan jeg komme tilbake til på et annet tidspunkt. Måten vi forholder oss til Bibelen sier også noe om måten vi forholder oss til Jesus på. Han ønsker å være det kjæreste vi har, vår nærmeste venn. Derfor er det viktig at vi blir kjent med hele Bibelen, ikke bare noen utvalgte favorittskriftsteder. En kjæreste blir ganske lei om alt du gjør er å se på øynene hans/hennes, eller bare ønsker å holde hånda uten å noen gang snakke sammen. Sånn er det med Jesus også; Han ønsker at vi skal ta del i hele Ham, ikke bare noen utvalgte deler.

Hvorfor trenger vi å lese Bibelen?

Rom.12:1-2 «Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.»

Når vi vasker oss med et såpestykke blir såpen skitten. Når vi «vasker verden» med våre liv, vil vi bli påvirket (skitne) av denne verdens tankegang og væremåte. Hva er løsningen på dette?

Ef.5:26 «Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den, for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet…»

Når vi er sammen med Jesus i Ordet (som er Jesus…) vil vi, våre tanker og våre holdninger og innstillinger bli renset av det vi leser og hører. Guds Ord har en rensende effekt:

Joh.15:3 «Dere er alt rene på grunn av det ord Jeg har talt til dere.»

Jesus er veien, sannheten og livet (Joh.14:6). Det er Han som er den hele og fulle sannheten. Når vi får tak på den fulle og hele sannhet vil vi også bli helliget. Det var Jesu’ hellighet og renhet som gjorde Ham attraktiv for menneskene Han hadde rundt Seg!

Joh.17:17 «Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.»

Matt.4:1-11 «Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. Da fristeren kom til Ham, sa han: «Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal bli til brød.» Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen Ham med opp til Den hellige by, stilte Ham på templets tinde og sa til Ham: «Hvis Du er Guds Sønn, så kast Deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen Ham, og se, engler kom og tjente Ham.»

Bibelen er en åndelig bok, og djevelen kan den utenat. Han brukte den og siterte fra den da han fristet Jesus i ørkenen! Heldigvis kjenner også Jesus Guds Ord, og kunne avsløre listigheten og manipulasjonen. Satan vil ikke at vi skal kunne Bibelen, for han kjenner innholdet, og vet at det er en enorm kraft.

Mange leser Bibelen fordi de må, og de vet de bør, men det blir bare tørt og kjedelig for dem. Det er her du kan be Gud om hjelp. Da vil Han sende Åpenbaringens Ånd til deg, så Han kan hjelpe deg med å forstå det du leser og gjøre det virkelig, spennende og levende. Åpenbaringens Ånd = Den Hellige Ånd.

Hvordan leser vi Bibelen?

Sal.119:160 «Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.»

Det er summen av Guds Ord som er sannhet. Det nytter ikke å ta et enkeltstående vers ut av sin sammenheng, og dermed komme frem til en lære eller forståelse av hva Bibelen (les: Gud) faktisk sier og mener.

Sal.138:2 «Vendt mot Ditt hellige tempel vil jeg tilbe og prise Ditt navn for Din trofaste kjærlighet og Din sannhet. For Du har opphøyet Ditt Ord overalt der Ditt navn er.»

Vi trenger å akseptere Guds Ord som den høyeste autoritet i våre liv. Det kan være at vi ikke alltid forstår hvorfor det står der, men da er lydighet bedre enn offer. Det viktigste vi kan finne i livet er Livet Selv (Joh.14:6).

Matt.13:3-9; 19-23 «Så talte Han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp siden det ikke hadde dyp jord. Men da solen sto opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet det bort. Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe annet falt i god jord og ga frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe tretti. Den som har ører å høre med, han må høre!» […] Når noen hører rikets Ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten. Men det som ble sådd på steingrunn, er den som hører Ordet og tar imot det med glede med en gang. Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av Ordet, snubler han med en gang. Det som ble sådd blant tornene, er den som hører Ordet, men denne verdens bekymringer og rikdommens forførelse kveler Ordet, og han blir uten frukt. Men det som ble sådd i god jord, er den som hører Ordet og forstår det. Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti.»

Guds Ord er et såkorn som må såes i riktig jord, og få rett blanding av sol og regn for at det skal vokse optimalt. Det er fire typer mennesker i denne lignelsen. I tre av gruppene får evangeliet ingen rot. I den første gruppen er der ingen virkelig åpenbaring av Guds Ord hos mottakeren. De er kanskje positive. De liker det de hører, men i virkeligheten får ikke evangeliets såkorn noe rom til å slå røtter og slik blir de et lett bytte for djevelen som stjeler det fra dem. Den neste gruppen er mennesker som ligner på den første gruppen, men ved første antydning til motstand på grunn av deres tro på Jesus, så viker de unna og gir opp. Menneskefrykt og press fra kulturen får dem til å fornekte evangeliet. De vil kanskje ikke fornekte Jesus spesifikt, men de vil ikke være tro mot Guds Ord.

For de neste er det ønsket om selvrealisering, komfort, materialisme og rikdom som ødelegger for at evangeliets kraft skal bli en realitet i deres liv. For disse vil heller ikke Ordet bringe omvendelse til frelse. Den siste gruppen som hører evangeliet tar imot det i god jord og det finner plass til dype røtter. De bærer frukt, noe mindre enn andre. Men alle bærer frukt. Så tre av fire som tilsynelatende tar imot Guds Ord, gjør det kun for en begrenset tid så lenge det passer dem. Å hjelpe mennesker fra å kun være slik som tar imot Ordet men uten at det bærer frukt, til å bli slike som bærer god frukt, er det vi kaller disippelgjøring.

 • Jorden er våre hjerter.
 • Solen er fellesskapet med våre brødre og søstre.
 • Regnet er Guds Ånd, DHÅ.

Det å be er ilden i vårt kristenliv. Bibellesing er veden ilden kan ta tak i. Hvis vi ber uten noe håndfast, noe å be for, blir det bare tomt. Bibel & bønn må gå hånd i hånd.

Til slutt har jeg noen små tips til deg som ønsker å begynne med Bibellesingen din, men ikke helt vet hvordan du skal gå i gang: Begynn med Markus. Det er kort, intenst, og har mange øyeblikkshistorier. Lukas og Apostlenes gjerninger hører sammen, les dem sammen. Deretter kan man lese noen av brevene; Galaterbrevet og Efeserbrevet er korte, enkle og grunnleggende. Jeg ber om at du skal bli rikt velsignet når du begynner å lese!

En tanke om “Bibelinspirasjon

 1. Like fantastisk som alltid å lese dine dype samt enkle fremstillinger. Jeg har alltid ment at sann Visdom måles i dette ene enkle: Å gjøre det vanskelige enkelt.
  Altså å få dåren til å forstå det dype og det komplekse.
  Dette klarer du på en glimrende måte Sturla. Takk <3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *